Colossians 4:7-18 / Kolosser 4,7-18 // Samuel Garrard

Calvary Chapel Freiburg - Alle Predigten
Calvary Chapel Freiburg - Alle Predigten
Colossians 4:7-18 - Fellowship, Encouragement, Honour / Kolosser 4,7-18 - Gemeinschaft, Ermutigung, Ehre (EN/DE)
/